Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování jazykových kurzů společnostmi Jazyková škola Language Corner s.r.o. (IČ 014 09 565) a Language Corner s.r.o. (IČ 035 56 031)

 

Čl. I. Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel je obchodní společností, jejíž hlavním předmětem podnikání je mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. V rámci této činnosti pořádá a realizuje jazykové kurzy.
 2. Objednatel je spotřebitelem, který má zájem o účast v jazykovém kurzu pořádaném a realizovaném poskytovatelem.
 3. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedělitelnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem. Smlouva mezi oběma stranami vzniká́ na základě̌ objednávky služeb. Ujednané́ podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě̌ podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

 

Čl. II. Vznik smluvního vztahu

 1. Objednávku je možné uskutečnit následujícími způsoby:
  1. Objednatel vyplní prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele na internetových stránkách language-corner.czon-line přihlášku.
  2. Objednatel v prostorách poskytovatele vyplní přihlášku v papírové formě.
  3. Zasláním objednávky emailem.
  4. Telefonicky či ústně v případě skupinového kurzu probíhajícího na partnerských základních a středních školách.
 2. Do závazné objednávky jazykového kurzu je objednatel povinen uvést především své jméno, telefonní číslo a emailovou adresu (v případě objednávky kurzu pro třetí osobu, tytéž údaje této osoby).
 3. Po určení jazykové úrovně a potřeb objednatele je nabídka doplněna o přesnou identifikaci jím zvoleného jazykového kurzu: typ kurzu, zvolený jazyk, úroveň pokročilosti kurzu, termín konání, den a čas výuky a cenu.
 4. Smlouva o poskytnutí jazykového kurzu je uzavřena akceptací objednávky poskytovatelem. Pro účely smlouvy postačí, pokud akceptace poskytovatele bude objednateli zaslána prostřednictvím emailové zprávy na adresu uvedenou objednatelem v objednávce, nebo bude sdělena telefonicky či formou SMS.
 5. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 6. Uzavřením smlouvy se poskytovatel zavazuje zajistit objednateli absolvování jazykového kurzu za podmínek stanovených ve smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách a Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

 

 

 

 

Čl. III. Průběh výuky

 1. Předmětem plnění je výuka v jazykovém kurzu vypsaného poskytovatelem pro dané období́. Délka jedné lekce je stanovena pro každý kurz.
 2. Kurzovné́ zahrnuje příslušný počet výukových lekcí. V době̌ státních svátků výuka neprobíhá́ a tato doba není́ započítána do ceny kurzu. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je poskytovatel oprávněn zvolit náhradní́ způsob zajištění výuky. Objednavatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 3. Poskytovatel má právo zrušit nabídku kurzu z důvodu nenaplnění́ minimální́ kapacity kurzu. Kurzovné́ je v tomto případě vratné́ v plné́ výši.

Čl. IV. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel zajistí vhodné výukové prostředí a kvalitního a kvalifikovaného lektora. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v předem určených časech a frekvenci.
 3. Poskytovatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny.

 

Čl. V. Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel je povinen zaplatit sjednanou cenu jazykového kurzu, a to převodem na účet poskytovatele nebo dárkovým poukazem vystaveným poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu kdykoliv po uzavření smlouvy. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny jazykového kurzu, je tento povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky až do zaplacení.
 2. Objednatel se podrobí vstupnímu testu, který určí jeho vstupní jazykovou úroveň.
 3. Objednatel je povinen během výuky dbát bezpečnostních pokynů lektora. V případě, že jich neuposlechne poskytovatel nenese zodpovědnost za případné úrazy vzniklé z důvodu neuposlechnutí těchto pokynů.

 

Čl. VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Obě strany mohou od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit za těchto podmínek:
  1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nesplnění povinnosti poskytovatele stanovené v čl. IV., odst. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě bude objednateli vrácena poměrná částka kurzovného.
  2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel opakovaně, a to i přes upozornění, hrubě narušuje průběh výuky. V případě takového porušení se kurzovné nevrací.
  3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, je však povinen zaplatit poskytovateli následující stornopoplatek:
   1. Při odstoupení od smlouvy před dnem zahájení kurzu činí storno poplatek 50 % z ceny kurzu.
   2. Při odstoupení od smlouvy v den zahájení kurzu či během kurzu činí stornopoplatek 100 % z ceny kurzu. Právo na úhradu kurzovného objednatelem poskytovateli zůstává nedotčeno i v případě, že do dne odstoupení od smluvního vztahu nebyla cena kurzu objednatelem uhrazena.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo posoudit každý případ individuálně a v případě, že bude uznáno poskytovatelem závažné zavinění důvodu pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, bude objednateli vrácena část kurzovného v závislosti na uvážení poskytovatele.
  5. Odstoupit od smlouvy je možné písemně, emailem, telefonicky či ústně u osoby odpovědné za zajištění výuky, která je uvedena na language-corner.cz.

 

Čl. VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto všeobecné obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Znění těchto podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2016